Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wydział Organizacyjny (WO)

Wydział Organizacyjny (WO)

E-mail: ug@pepowo.pl
Telefon: 065 5736 305

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz prowadzenie zadań z zakresu spraw pracowniczych i organizacyjnych urzędu, spraw związanych z obsługą informatyczną urzędu a w szczególności: 1. Prowadzenie spraw współpracy Gminy z zagranicą. 2. Utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu. 3. Koordynacja zadań z zakresu wyborów i spisów. 4. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu. 5. Prowadzenie ewidencji korespondencji. 6. Przygotowanie pomieszczeń, obsługa narad, konferencji. organizowanych przez Wójta, zastępcę Wójta i Sekretarza. 7. Prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i innych publikacji. 8. Ewidencja i zamawianie pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich zabezpieczeniem. 9. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa faxu, poczty elektronicznej. 10. Zaopatrzenie Urzędu w sprzęt i artykuły biurowe zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 11.Prowadzenie rejestru skarg, wniosków. 12.Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu, spraw urlopowych, socjalnych, emerytalnych i bhp. 13.Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy. 14.Organizowanie przyjęć interesantów przez Wójta, zastępcę Wójta i Sekretarza. 15. Przyjmowanie i kierowanie interesantów na poszczególne wydziały. 16. Przygotowywanie pism i dokumentów redagowanych przez Wójta, zastępcę Wójta i Sekretarza. 17. Zapewnienie sprawnego działania sieci i urządzeń informatycznych na wszystkich stanowiskach urzędu. 18. Opracowywanie zapotrzebowania na sprzęt elektroniczny. 19. Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 20. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego. 21. Prowadzenie i utrzymywanie na bieżąco aktualnej strony internetowej Urzędu. 22. Prowadzenie biuletynu informacji publicznej 23. Prowadzenie zadań z zakresu wyborów i spisów. 24. Informatyczna obsługa wyborów i spisów. 25.Wykonywanie zadań administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych. 26. Zapewnienie obsługi administracyjnej rady gminy i jej komisji. 27.Przygotowanie we współpracy z wydziałami i stanowiskami pracy projektów uchwał rady oraz innych materiałów na posiedzenia rady i komisji. 28.Ewidencja i przechowywanie uchwał i dokumentacji rady. 29.Podejmowanie czynności organizacyjnych dot. przygotowania i prowadzenia sesji i komisji. 30.Prowadzenie dokumentacji dot. współpracy z samorządami wiejskimi. 31. Wydawanie pisma samorządu gminnego. 32. Prowadzenie naboru na stanowiska pracy w urzędzie. 33. Stosowanie procedur kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zawartych w „Regulaminie kontroli zarządczej”. 34. Dokonywanie oceny pracy pracowników wydziału.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2009-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-02-01
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje